Patrakomala dan Stilasi BLA

“Sementara itoe pesawat oedara Inggeris moendar-mandir antara Djakarta dan Bandoeng mengirimkan balabantoean jang besar-besaran. Para evacuees diangkoetnja dari Bandoeng ke Djakarta, dan dari Djakarta diangkoetnya tentara sebanjak-banjaknja. Konvoi-konvoi Inggeris/Belanda datang bertoeroet-toeroet ke Bandoeng oentoek persiapan besar-besaran, goena mempertegakkan imperialis Belanda kembali. Plan Belanda dengan bantoean Inggeris hendak mengoeasai seloeroeh Djawa Barat paling lambat dalam boelan Djanuari 1946 dan kemoedian akan mengoeasai seloeroeh Djawa dalam boelan-boelan berikoetnja.” ~ Samaoen Bakry

Caesalpinia pulcherrima adalah tanaman berbunga yang masuk ke dalam keluarga Fabaceae. Aslinya berasal dari Amerika Selatan dan memiliki banyak nama seperti poinciana, peacock flower, red bird of paradise, mexican bird of paradise, dwarf poinciana, pride of Barbados, dan flamboyan-de-jardin. Di kepulauan Karibia, tepatnya di Barbados, red bird of paradise menjadi bunga nasional dan menjadi bagian dari bendera kebangsaan.

Continue reading “Patrakomala dan Stilasi BLA”